Arantus hjälper entreprenörer att hitta kapital och människor som investerar i deras företag. Pengarna kommer från ditt sparande. När du sparar i Arantus blir du aktieägare i en rad spännande startups. Arantus är ett högrisk- men också ett högvinstsparande. Det vågar vi säga med bakgrund av hur investeringar i startups har fallit ut genom åren.

En studie från Harvard visar att 75% av amerikanska uppstartsföretag misslyckas. Annan statistik visar att affärsänglar i USA i genomsnitt får en avkastning på 160% under en tidsperiod av 3,5 år. Således väger ett fåtal investeringar väl upp för flertalet som misslyckas.

Börja spara

Fördelar med Arantus

Det enda du behöver göra är att överföra pengar. Resten sköter vi. I början av varje år skickar vi en kontrolluppgift till dig som sammanställer ditt ägande. Den bifogar du med deklarationen.

Du kommer att få följa många spännande bolags ansträngningar att gå från startup till framgångsbolag. Varje bolag du blir delägare i kommer, genom arantus, att uppdatera dig om bolagets utveckling.

Entreprenörsrådet

Rådet av erfarna entreprenörer borgar för att investeringarna genomförs i bolag som har god potential och att vi undviker de bolag som bara på ytan låter som en god affär. Rådet kan ställa de knepiga frågorna. Rådsmedlemmarna kommer från olika entreprenöriella bakgrunder. Det ger en mer genomlyst prövning av respektive kapitalsökande företag. I vissa fall har experter inom olika områden konsulteras, vars förslag och slutsatser ligger som beslutsunderlag för rådet.

Sverige har de senaste åren haft många entreprenörsframgångar. Sedan ett par år söker sig riskkapital från Silicon Valley till Sverige för att få ta del av de svenska entreprenörsframgångarna. Nu har du chansen.

Tillsammans med vårt råd av erfarna entreprenörer har vi förutsättningar att hitta investeringssökande uppstarts- och tillväxtbolag med hög potential. Efter genomförd investering stöttar vi bolaget för att skapa optimala förutsättningar till framgång.

Varje enskild investering har hög risk, betydligt högre än aktier i börsnoterade bolag.

En studie från Harvard visar att 75% av amerikanska uppstartsföretag misslyckas. Annan statistik visar att affärsänglar i USA i genomsnitt får en avkastning på 160% under en tidsperiod av 3,5 år. Således väger ett fåtal investeringar väl upp för flertalet som misslyckas. 

Investeringsrisken minskar om man sprider ägandet till flera företag. Ju längre tid du sparar genom Arantus, desto fler bolag blir du delägare i. Följaktligen minskar risken.

Vi kan inte garantera positiv avkastning. Att investera i uppstarts- och tillväxtbolag medför hög risk och hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Harvardstudien i The Wall Street Journal (Extern länk)

Genomsnittlig avkastning hos amerikanska affärsänglar i Nestas undersökning (Extern länk)

Du väljer själv hur mycket kapital du vill överföra varje månad, antingen via autogiro eller stående eller manuell överföring. Dina överföringar kommer att fördelas över många olika bolag, vilket minskar din risk. Du kan närsomhelst ändra månadsbelopp.

Du kan även genomföra engångsöverföringar. 

För att investera genom Arantus startar du först ett konto. Medlemskap och att skapa konto är gratis. Du väljer sedan hur mycket du vill överföra per månad (från 300 kr). Därefter gör du stående överföring från ditt bankkonto precis som du kan ha till t.ex. ett fondkonto.

För de som gör en eller flera enskilda överföringar är 25 000 kr lägsta årsbelopp.

Det är helt gratis att ha ett konto hos Arantus. 

I de fall en investering har varit framgångsrik, d.v.s. att investeringen realiseras genom en försäljning, debiteras en ”success fee” som fungerar enligt följande:

Exempel
Spararen har deltagit i en investering med 10 000 SEK.
5 år efter genomförd investering säljs innehavet.
Då får spararen tillbaks sitt investerade kapital. Av beloppet däröver, tillväxten, behåller spararen 80%. Således debiterar Arantus 20% av tillväxten, som så kallad success fee.

Vårt entreprenörsråd har erfarenheter från flera branscher. De förstår vad som gör att vissa bolag misslyckas och andra lyckas. Den grundförutsättningen gör att vi även kan bedöma högteknologiska bolag utan kunskap om just den teknologin. Inför sådana investeringsbeslut konsulterar vi sakkunniga från vårt nätverk av externa experter. De kan hjälpa oss att göra kvalificerade bedömningar av bolagets risk och potential.

Arantus gör en genomgripande utvärdering av varje investeringsansökan innan den presenteras för entreprenörsrådet.

En förutsättning är att vi bedömer att bolaget vi ska investera i har god utvecklingspotential under en placeringstid om cirka fem år.

Vi har ett aktivt engagemang i våra medlemmars investeringar. Vårt nätverk möjliggör för varje bolag att nå rätt kontakter och samarbetspartners för att bli framgångsrika. Vi stödjer även aktivt genom mentorskap och styrelserepresentation och varje bolag får tillgång till en affärscoach.

Vi använder en metodik i vårt samarbete med de bolag i vilka investering sker, som heter Lean Startup. Den innebär att bolaget gör kontinuerliga utvärderingar och tester gentemot sin potentiella eller nuvarande marknad dels för att snabba upp utvecklingsprocessen och dels för att säkerställa att produkten/tjänsten utvecklas utifrån kundernas preferenser.

Istället för att vänta passivt på att kapitalbehövande företag ska ansöka hos oss, är vi aktivt ute och letar efter potentiella investeringsobjekt. Genom vårt starka nätverk är vi en attraktiv investerare för de bolag som söker mer än endast kapital.

Du börjar sparar med Arantus genom att göra en överföring till vårt klientmedelskonto i Handelsbanken, kontonummer 890814678, clearingnummer 6185. Du väljer själv hur mycket du vill spara, från 300 kr per månad. Det går även att göra enskilda insättningar, lägst 25 000 kr på årsbasis.

De pengar du månadsöverför finns sedan tillgängliga för investering och kommer att investeras i de företag som rådet har godkänt. Du kan alltid tacka nej till att delta i en investering.

När rådet har gjort en bedömning av ett företag och gjort tummen up, skickas ett mail till samtliga medlemmar i Arantus. Om du som sparare inte vill delta i en investering måste du aktivt säga nej. Detta gör du genom att klicka på "Nej tack, jag vill inte delta i denna investering". I annat fall kommer du att vara med i den aktuella investeringen.

Dina pengar investeras då i ett investeringsbolag som därefter investeras i kapitalsökande företag.

I överföringen av ditt månadsbelopp skriver du som avsändare ditt födelsedatum (ÅÅMMDD) följt av ditt kundnummer, totalt tolv tecken, inga mellanslag eller specialtecken. Ditt kundnummer hittar du på Arantus.se, Mitt konto. I de fall vi inte kan identifiera avsändare, kontaktar vi avsändarens bank för identifikation. Det kan medföra att det överförda kapitalet registreras under påföljande månad. Enklast är att göra en stående överföring från ditt konto. I de fall samma avsändare felidentifierar sig flera gånger, förbehåller sig Arantus rätten att debitera en administrativ avgift om 150 kr på beloppet.

Bankkostnader som kan uppstå om pengar överförs från utländskt konto kommer att debiteras på kunden. Arantus står inte för några bankkostnader som kan uppstå från överföringen från individuella kunder.

Innan ditt månadsbelopp överförs till ett investeringsbolag förvaltas det på ett klientmedelskonto. Det innebär att dina pengar är skyddade från att användas för något annat ändamål än att överföras till det av dig delägda, investeringsbolag som genomför investeringar i startup- och tillväxtbolag. Du kan kontakta info@arantus.se för att se instruktionerna för klientmedelskontot. Skriv ”klientmedelskonto” i mejlets ämnesrad.

Du måste vara myndig. Arantus kan, under särskilda omständigheter, godkänna andra sökande med målsmans skriftliga medgivande.

Arantus förbehåller sig rätten att utan att ange orsak, avslå en ansökan om att bli kund.

Efter slutet av varje år sänder vi dig får en kontrolluppgift att bifoga skattedeklarationen.

Dina överförda medel är skyddade mot förmögenhetsbrott, på belopp upp till 5 miljoner kronor, genom Arantus försäkring hos Svedea, förs.nr 938306.

Registrering och medlemskap sker i samband med att du öppnar ett konto och godkänner Arantus villkor. 

Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst och utan att ange någon grund härför, genom att skicka oss en skriftlig underrättelse.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller överföras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från oss.

i. Villkoren är underkastade svensk lag och eventuella tvister som har sin grund i eller som på annat sätt är relaterade till Villkoren ska slutligen avgöras av domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tillämplig lag.

ii. Om någon bestämmelse i Villkoren skulle anses ogiltig, icke verkställbar eller oskälig, så ska det inte påverka giltigheten, verkställbarheten eller skäligheten avseende resterande bestämmelser.

iii. Arantus underlåtenhet att påtala någon bestämmelse i Villkoren innebär inte att Arantus frånfallit sin rätt att göra gällande bestämmelsen.

iv. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra Villkoren. Eventuella ändringar eller uppdateringar av Villkoren blir giltiga direkt när de publicerats på www.arantus.se

v. Du anses ha accepterat sådana ändringar om du fortsätter att månadsinvestera efter det att ändringarna har genomförts.

vi. Arantus kan komma att skicka dig e-post, vanliga brev och kommunicera med dig på alla godkända sätt.

vii. Meddelanden som lämnas enligt bestämmelserna i Villkoren ska anses ha avlämnats när de skickats med ordinarie post. I alla andra fall ska underrättelsen anses ha getts dagen då underrättelsen mottagits.

viii. Genom att skapa ett konto på arantus.se går du med på att delta i alla investeringar som godkänns av rådet, om du inte själv aktivt väljer att avstå.

i. När du registrerar dig som kund ger du ditt samtycke till att Arantus AB och deras auktoriserade tredje parter (tredjeparts tjänsteleverantörer) att lagra, använda och processa dina personuppgifter. Vi gör detta för att kunna leva upp till våra åtaganden gentemot dig under Villkoren såväl som för kreditinsamling, förebyggande av bedrägeri, marknadsföring samt för statistiska ändamål.

ii. Vi kommer att använda och lagra personuppgifterna i enlighet med högsta sekretesstandard. Du har hela tiden rätt att få ta del av de personuppgifter vi lagrar. Du kan ändra dina personuppgifter på www.arantus.se – mitt konto.

iii. När vi tillhandahåller dina personuppgifter till auktoriserade tredje parter, så tillhandahåller vi dem enbart sådana personuppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sina respektive tjänster. Alla auktoriserade tredje parter är vidare uttryckligen förbjudna att använda personuppgifter i något annat syfte än ovan och får inte tillhandahålla personuppgifter till någon annan person än oss såtillvida det inte krävs enligt lag.

iv. Vi kan komma att behöva kompletterande information i samband med ditt delägande.

Eventuella klagomål, frågor eller förfrågningar kan framföras till till info@arantus.se

Vi strävar efter att att ha korrekt och aktuell information på arantus.se, men vi kan inte garantera att informationen är felfri. Vänligen kontakta info@arantus.se om du skulle upptäcka information som du tror är felaktig. Vi kan också vid varje tidpunkt komma att göra förbättringar och/eller förändringar avseende webbplatsens utseende, funktionalitet eller innehåll.

Arantus förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.

Vinster från goda investeringar beskattas i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 25% för onoterade bolag och beskattning sker på kapitalvinst minus dina omkostnader och förluster.

Om du reavinsten är 10 000 kr från ett bolag och förlusten från ett annat är 3 000 kr, så beskattas du med 25% på (10 000-3 000=) 7 000 kr. 25% av 7 000 kr är 1 750 kr i skatt.

Ansökan sparare

För att bli medlem i Arantus måste du första skapa ett konto. Fyll i dina uppgifter här så har du tagit första steget till att börja spara genom Arantus.

Det är gratis att bli medlem och skapa konto.

När du fyllt i dina uppgifter här skickar vi ett mail till dig för att verifiera att du verkligen är du.


Jag godkänner villkoren.